گزارش زنده همایش روز رسانه‌های اجتماعی

گزارش زنده اولین همایش روز رسانه‌های اجتماعی در ایران را می‌توانید از این طریق دنبال کنید.