نسخه ۱.۹
V. 1.9

لیست تغییرات این نسخه به شرح زیر می باشد.

نسخه ۱.۸
V. 1.8

لیست تغییرات این نسخه به شرح زیر می باشد.

نسخه ۱.۷
V. 1.7
نسخه ۱.۶
V. 1.6

لیست تغییرات این نسخه به شرح زیر می باشد.

نسخه ۱.۵
V. 1.5
نسخه ۱.۱
V. 1.1